پروژه های برنامه ریزی شده توسط کنسرسیوم دولتی ترکمن گاز با استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ترکمنستان

1- تولید خطی با غلظت پایین پلی اتیلن و پلی پروپیلن
میانگین سالانه 2میلیارد متر مکعب
استان بالکان

2- تولید PVAC با ظرفیت 71000 تن در سال فرآوری شده توسط 94000 تن اتان
استان داش اغوز

3- تولید متیل دی اتانول آمین
با ظرفیت 6000 تن در سال
استان بالکان

4- تولید بوتادین استایرن و پلی استایرن در استان لباب

 

بالا