پروژه های سیستم های شبکه ارتباطی شهری در ترکمنستان

به نقل از خبر گزاری دولتی ترکمنستان، پروژه های سیستم های شبکه ارتباطی شهری (سیستم حلقوی) در مقیاس بزرگ در ترکمنستان در حال انجام است. کنسرن "Turkmenenergostry"، پیمانکار این پروژه، ساخت پایه های بتونی خطوط برق آخال - بالکان و بالکان – داش آغوز را آغاز کرده است.

شرکت دولتی "Türkmenenergo"، صاحب پروژه، تجهیزات، مواد و وسایل نقلیه مورد نیاز برای ساخت خطوط با ولتاژ بالا را از صندوق اعتبار بانک توسعه آسیا دریافت کرده است.

اجرای پروژه در مقیاس بزرگ با هدف افزایش بهره وری و تأمین انرژی، توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور و رشد پتانسیل صادراتی انجام می شود.

بالا