رئیس جمهور ترکمنستان کابینه جدید دولت این کشور را تعیین کرد.

«سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان وزرا و تعدادی از مدیران دولتی را منصوب کرد.

به این ترتیب، «گووانچ آغاجانوف» به ریاست ترکمن نفت منصوب شد که پیش از این به عنوان معاون رئیس این اداره فعالیت می‌کرد.

«دولتگلدی امان محمدوف» به ریاست کمیته آمار دولتی منصوب شد که قبلاً معاون وزیر کار و حفاظت اجتماعی بوده است.

«تویلی مالکوف» به عنوان رئیس بانک مرکزی تعیین شد که پیش از این معاون وزیر دارایی و اقتصاد بود.

نامبرده همچنین به عنوان مدیر صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیایی ترکمنستان نیز فعالیت کرده است.

«محمدگلدی سرداراف» به عنوان وزیر دارایی و اقتصاد و همچنین سمت هماهنگ کننده ملی اتحادیه اروپا برای کمک‌های فنی بین المللی و رئیس بانک جهانی از ترکمنستان را نیز دارد.

همچنین بر اساس احکام ریاست جمهوری، «باتر ​​امانوف» وزیر امور خارجه و رئیس کمپانی دولتی «ترکمن گاز»، «اوراز مراد قربان نظروف» وزیر بازرگانی و روابط اقتصادی خارجی، «حاجی محمد رجب مراداف» وزیر انرژی، «بای مراد آنامحمداف» وزیر صنعت و صنعت ساختمان، «گووانچ اورونوف» وزیر ساخت و ساز و معماری، «رسول رجب اف» وزیر صنایع نساجی، «آلنور آلتیف»، وزیر کشاورزی و حفاظت از محیط زیست، «محمد سید سیلاپوف» وزیر کار و حمایت اجتماعی و رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، «قربانگل آتایوف» وزیر آموزش و پرورش، «نورمحمد امانپسوف» وزیر بهداشت و صنعت پزشکی، «گلمراد آقا مراداف» وزیر ورزش و سیاست جوانان و «آتاگلدی شمیرادوف» وزیر فرهنگ در کابینه وزرا دولت جدید ترکمنستان حضور دارند.

همچنین رئیس جمهور ترکمنستان، «محمد گلی خواجه قولیف» رئیس خدمات استاندارد، «دولت تاشلیف» رئیس اتاق کنترل عالی، « بگنچ چاریف » بورس کالا و مواد خام دولتی، «نیاز علی نیاز علیف» رئیس موسسه ترکمن شیمی، «سردار گلدی المانوف» رئیس آژانس های دولتی برای مدیریت ساخت و ساز جاده‌ای، «مردان روزیوف» رئیس کمپانی دولتی ترکمن زئولوژی، «گویز گلدی بایجانوف» رئیس کمیته دولتی منابع آب، «آقل خواجه ایشان قولوف» رئیس انجمن دولتی ترکمن کاور قالی ترکمنی، «ارسلان آشیراف» رئیس کمیته دولتی تلویزیون، پخش رادیو و فیلمبرداری، «آق مراد خدای بردیف» سرویس انتشارات دولتی ترکمن، «مردان قزاق بایف» رئیس خبرگزاری دولتی و «احمد بردیف» رئیس انجمن دولتی «اسب های ترکمن» را تایید کرد.

بالا