کشف ذخایر عظیم سنگ آهن در استان بالکان ترکمنستان

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، در جلسه هیات دولت ،"مرات گلدی مردوف" معاون نخست وزیر در امور سوخت و انرژی به رئیس جمهور اعلام کرد كه ذخایر عظیمی از سنگ آهن در استان بالکان در بررسی های زمین شناسی كشف گردیده است.

در همین راستا ، رئیس جمهور به جهت لزوم توسعه مؤثر منابع طبیعی ترکمنستان خاطرنشان شد: با توجه به تسریع در زمان ساخت و ساز در کشور ، تقاضا برای مصالح ساختمانی به ویژه برای محصولات فلزی رو به افزایش است. در این راستا تولید محصولات نوآورانه جهت توسعه ذخایر ضروری است.

رئیس دولت ساخت تاسیسات متالورژی جدید جهت بهره برداری از ذخایر کشف شده سنگ آهن را امری مهم در راستای صنعتی سازی کشور دانست

بالا