گسترش همکاری های اقتصادی ترکمنستان و کره جنوبی در بخش انرژی و فناوری اطلاعات

کره جنوبی و ترکمنستان توافق کردند همکاری در حوزه کارخانه های شیمیایی، بهداشت و موارد دیگر را گسترش دهند.

مقامات عالی تجارت دو کشور از جمله وزیر تجارت کره، معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان در بخش نفت و گاز، اقدامات تقویت همکاری در پنج زمینه - سرمایه گذاری تجاری و کارخانه های شیمیایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و کشاورزی، آموزش و فرهنگ و دارایی و امنیت عمومی را مورد بحث قرار دادند.

بالا