گفتگوی نمایندگان بانک جهانی و نمایندگان ترکمنستان در مورد جنبه های مشارکت سرمایه گذاری

اولویت های همکاری بین ترکمنستان و بانک جهانی براساس توافق نامه خدمات مشاوره تجاری، مهمترین موضوعات این جلسه ویدیویی بود.

در سال های گذشته، دولت ترکمنستان وارد سطح جدید توسعه شده و به طور فعال در اقتصاد جهانی ادغام شده است. در همین زمان، ترکمنستان روابط خود را با ساختارهای مالی و اقتصادی بین المللی از جمله با بانک جهانی گسترش داده است و برنامه های مشترک در حوزه حمایت از سلامت، آمار، حمل و نقل، آموزش متخصصان مجتمع های بانکی و مالی اجرا می شود.

در رابطه با همکاری تحت عنوان کارهایی که در این توافقنامه مشخص شده است، شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را در مورد چشم اندازهای تقویت روابط در زمینه اصلاح اقتصاد ملی به ویژه بخش غیر دولتی بیان نمودند. در همین راستا، فرصت های سرمایه گذاری و ارائه خدمات مشاوره ای برای موسسات مالی خصوصی، شرکتهای کوچک، شرکتهای متوسط و بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفت.

سند فعالیت های حمایت از اصلاحات در مدل های تجاری و مدیریت شرکت ها در بخش بانکی، پشتیبانی از توسعه سیستم گزارشگری اعتبار و  بهبود آمارهای کلان اقتصادی ارائه شد.

منبع:Turkmenistan.gov.tm

بالا