مسیرهای ترانزیتی عمده پیرامون ایران را بشناسید

هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که در یک دسته بندی اولیه، می توان این مسیرها را به دو دسته کلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی تقسیم کرد:

شمالی ـ جنوبی:
✔️پروژه‌ ترانزیتی بندر چابهار به افغانستان
✔️گذرگاه اقتصادی چین پاکستان
✔️گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب
✔️گذرگاه فرا افغان

مسیرهای شرقی ـ غربی
✔️پروژه کمربند و راه
✔️گذرگاه اسلام آباد-تهران-استانبول
✔️گذرگاه ترانس کاسپین
✔️گذرگاه اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه

بالا