مجمع عمومی عادی و فوق العاده

چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷ مجمع عادی و فوق العاده ی اتاق مشترک ایران-ترکمنستان با حضور اعضای این اتاق در تهران برگزار می شود. بدین منظور از کلیه ی اعضای اتاق مشترک دعوت می شود، با توجه به تغییر در ریاست اتاق و همچنین به منظور بررسی مفاد اساسنامه و برخی اقدامات و دستورالعمل های دیگر در این جلسه حضور یابند. این مجمع ساعت ۱۴ در اتاق بازرگانی ایران در تهران برگزار می شود.