خدمات اتاق:

 

1– همکاري و تلاش در اعزام هیات تجاري

2 – پذیرش هیات تجاري خارجی

3 – اعمال تخفیف موردي در هزینه هیات هاي اعزامی

4 – حمایت از شرکت هاي عضو در مشارکت در نمایشگاه هاي داخلی

5 – اطلاع رسانی نمایشگاه هاي در حال برگزاري در کشور هاي خارجی بازارهاي مقصد صادراتی

6 – ایجاد و توسعه شبکه کسب و کار بین فعالین تجاري دو کشور و ارتباط موثر و مستمر با تشکل هاي صادراتی کشور با هماهنگی اتاق ایران

7 – ساماندهی و تشویق بازرگانانی که در دو کشور به فعالیت اشتغال دارند به عضویت در اتاق مشترك دو کشور

8 – ارسال طرح ها و نظرات و انعکاس مشکلات و موانع تجارت به اتاق هاي ملی و مقامات رسمی تجاري دو کشور

9 – گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي بین دو کشور

10 – برگزاري گردهمایی در زمینه توسعه روابط اقتصادي بین دو کشور

 

بالا